REGULAMIN

Regulamin ogólny

 

Regulamin Stowarzyszenia Turystyczno -Węd karskiego „Biała Przemsza” w Kluczach.

1. Gospodarzem i dzierżawcą terenu, oraz stawów rybnych jest STW”Biała Przemsza” w Kluczach z siedzibą w Kluczach ul.Partyzantów1
2. Na łowiskach „Jeziorko”;”Pilny”;”Grobel” obowiązują przepisy połowu ryb zgodnie z rejestrem połowu
3. STW”Biała Przemsza” za ogólna zgodą członków na walnym zebraniu(uchwała)może dokonać zmian w regulaminie co do wielkości danego gatunku złowionych ryb i ilości złowienia w czasie.
4. STW”Biała Przemsza” zastrzega sobie stosowania ograniczenia ilości wędkujących członków stowarzyszenia ze względu na obszar łowiska
5. Walne zebranie ustala szczegółowy regulamin połowu ryb ustalając limity połowu ryb. Regulamin obowiązuje od początku każdego roku i może być zmieniany.
6. Na łowiskach wchodzących w skład obiektów STW należy bezwzględnie przestrzegać przepisów porządkowych i pożarowych.
7. Na terenie akwenów zarządzanych przez STW zabrania się nadużywania napojów alkoholowych pod rygorem zastosowania kar nałożonych przez Sąd Koleżeński włącznie z pozbawieniem członkostwa w STW.
8. Dojazd i parkowanie samochodów tylko w miejscach wyznaczonych
9. Zabrania się kategorycznie wprowadzania psów bez smyczy.
10. Do kontroli na całym dzierżawionym terenie STW upoważniony jest: wewnętrzna Straż Rybacka, członkowie zarządu(nie mniej niz2 osoby), Policja i Straż Leśna.
11. Ponadto w szczególnych okolicznościach do kontroli upoważnionych jest dwóch członków Stowarzyszenia.
12. Każdy członek STW ma obowiązek okazać legitymację członkowską innemu członkowi STW, na jego prośbę
13. Każdy ukarany przez Sąd Koleżeński członek STW ma prawo do odwołania się do Zarządu STW w terminie 14 dni od daty ukarania
14. Za nieprzestrzeganie przepisów regulaminu ogólnego oraz szczegółowego STW będą stosowane kary wymierzone przez Sąd Koleżeński włącznie z pozbawieniem członkostwa STW„Biała Przemsza”.
15. W czasie szkolenia dzieci ze szkółki wędkarskiej oraz zawodów dla dzieci zamyka się sektor stawu”Jeziorko” od cypla do kładki na rzece „Przemsza”.

 

Regulamin szczegółowy łowisk STW „Biała Przemsza” w Kluczach.

 OBOWIĄZKI

1. Każdy wędkarz będący członkiem STW zobowiązany jest do posiadania karty wędkarskiej wydanej przez Starostwo lub właściwy urząd miejsca zamieszkania. Zezwoleniem na połów ryb na łowiskach STW jest aktualny wpis do legitymacji członkowskiej STW i wydany aktualny rejestr połowu ryb, co stanowi opłacenie składki za bieżący rok.
2. Dokumenty wymienione w punkcie 1 oraz sprzęt służący do połowu i przetrzymywane ryby winny być okazane na żądanie organom kontrolnym.
3. Nakazuję się obowiązkowe wpisanie do rejestru połowu, ryb objętych obowiązkiem rejestracji niezwłocznie po włożeniu do siatki.
4.Wykaz ryb objętych rejestracją połowu, ich  wymiary ochronne oraz dopuszczalna ilość do zabrania, zgodnie z rejestrem połowu wydanym w danym roku.
5.Każdy wędkarz zobowiązany jest  pozostawić swoje miejsce łowieckie w czystości, niezależnie od stanu, w jakim go zastał
6.Każdy wędkujący na łowisku musi posiadać własną siatkę, podbierak oraz urządzenie do bezpiecznego "odhaczania” ryby. Niedopuszczalne jest przechowywanie ryb w jednej siatce przez kilku wędkarzy. Dopuszczalne jest przełożenie ryb do innego pojemnika przed zakończeniem wędkowania pod warunkiem wyciągnięcia siatki z wody
7.Każdy członek STW ma obowiązek przepracować społecznie na rzecz STW ilość godzin uchwaloną na Zebraniu Walnym lub wpłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości uchwalonej na Zebraniu Walnym w danym roku.

 ZAKAZY

1. Zabrania się zabierania ryb niewymiarowych oraz ryb poddanych okresowi ochronnemu
2. Zabrania się głośnego zachowywania zakłócania ciszy i spokoju innym wędkującym.
3. Zabrania się wyrzucania śmieci, niedopałków papierosów, resztek jedzenia, zanęt, puszek, starych żyłek itp. w obrębie łowiska.
4.Zabrania się patroszenia ryb na terenie łowiska.
5.Niedopuszczalne jest poruszanie się wszelkimi pojazdami po wałach stawów, takimi jak samochody, kłady"chyba* że wymaga tego szczególna sytuacja z wykluczeniem jednośladów.
6.Obowiązuje całkowity zakaz zabierania jesiotra, karpia „czerwonego”
7.Obowiązuje zakaz wymiany złowionych ryb tzn. ryba znajdująca się w siatce winna być wpisana do rejestru, nie wolno wymieniać jej na inną np. większą
8.Zabrania się wędkowania na obydwóch stawach jednocześnie.
9.Jeżeli podczas kontroli, zostanie stwierdzony brak wpisu do rejestru ryb, objętych obowiązkiem rejestracji lub przetrzymywanie ryb niewymiarowych, ponad limit, będących pod ochroną, zostanie odebrana licencja na połów a sprawa będzie skierowana do Sądu Koleżeńskiego.
10.Zabrania się palenia ognisk na groblach stawów

ZEZWOLENIA

1. Zezwala się na wędkowanie całą dobę
2. Dozwolone metody- spławik, spinning,gruntowa z koszyczkiem zewnętrznym oraz na krótką wędkę w okresie zimowym na lodzie.
3. Zezwala się na pozyskiwanie tak zwanego „żywca” za pomocą podrywki
4. Zezwala się na połów ryb z pomostu chyba że wędkuje tam osoba niepełnosprawna.

OPŁATY

1. Opłata za wędkowanie na łowiskach STW jest ustalana corocznie na Walnym Zebraniu STW(uchwała).
2. Jednorazowa opłata wpisowa dla nowo wstępujących członków STW wynosi: 100 zł.
3. Opłaty winny być wniesione do końca kwietnia danego roku.
4. Dzieci i młodzież powyżej 14 roku życia opłacić mogą połowę składki członkowskiej i wolno im łowić na jedną wędkę do 50% limitu połowu rocznego.
5. Każdy wędkarz, który wykorzystał limit połowu, ma prawo za dodatkową opłatą i zgodą Zarządu uzyskać dodatkowy limit.

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie 05.02.2017r i wchodzi w życie  z dniem ogłoszenia i do  odwołania