STATUT

Statut

Statut Stowarzyszenia Turystyczno-Wędkarskiego „Biała Przemsza ‘’
§1
Stowarzyszenie turystyczno-wędkarskie „Biała Przemsza” zrzesza miłośników wędkarstwa i przyrody, nawiązując do najlepszych tradycji polskich stowarzyszeń wędkarskich i ochrony środowiska, oraz osoby dbające o rozwój turystyczny Gminy Klucze .
§2
Terenem działania Stowarzyszenia Turystyczno-Wędkarskiego „Biała Przemsza” zwanego dalej Stowarzyszeniem jest obszar całej Polski.
§3
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Kluczach.
§4
Celem Stowarzyszenia jest:
1-Promocja wyjątkowych walorów turystycznych Gminy Klucze, oraz organizacja aktywnego wypoczynku mieszkańców i osób odwiedzających Gminę Klucze poprzez organizację imprez integracyjnych, wędkarstwo i sporty wodne.
2-Rozwijanie indywidualnych zainteresowań wędkarskich i przyrodniczych.
3-Ochrona łowisk i zwalczanie kłusownictwa oraz pozyskiwanie nowych terenów wędkarskich.
4-Rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym, turystyką i sportem wędkarskim wśród młodzieży oraz osobami niepełnosprawnymi.
5-Nawiązywanie współpracy z innymi towarzystwami i organizacjami wędkarskimi na terenie kraju i za granicą.
6-Współpraca z Samorządami, zakładami pracy oraz osobami prywatnymi w zakresie pozyskiwania środków, popularyzacji sportu, rekreacji, kultury oraz edukacji ekologicznej.
7- Rozwój turystyki w Gminie Klucze w oparciu o naturalne zasoby gminy tj. Pustynię Błędowską ,zbiorniki wodne ,lasy i zabytki.
8-Chodowla ryb atrakcyjnych wędkarsko , oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez popularyzację spożywanie ryb.
9- Krzewienie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
10-Edukacja w zakresie ekologii, ochrony środowiska, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
11-Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
12- Promocja sportu wędkarskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
§5
1. Sposób realizacji celów Stowarzyszenia:
1-Organizowanie imprez integracyjnych, szkoleń, spotkań i zawodów wędkarskich.
2-Ogranizowanie dyskusji problemowych z udziałem specjalistów.
3-Ochrona rzadkich gatunków ryb, ptaków, roślin i zwierząt.
4-Zarybianie i zagospodarowywanie łowisk własnych.
5-Pozyskanie nowych członków, również spośród młodzieży.
6-Organizowanie z innymi towarzystwami i organizacjami wędkarskimi wspólnych spotkań i zawodów wędkarskich.
7 Rozwój bazy turystycznej na terenie działania stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie będzie pozyskiwać środki finansowe poprzez zbiórkę składek członkowskich, darowizn, zapisów i spadków, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji, subwencji, oraz innych niezakazanych prawem źródeł finansowania.
3. Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie o jakim mowa w ust.1 pkt. 1, 6, 7.
§6
1-Zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, po złożeniu pisemnej deklaracji, posiadająca rekomendację co najmniej dwóch członków zatwierdzona
przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2-Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może zostać osoba niepełnoletnia, powyżej 14 roku życia, posiadająca zgodę przedstawicieli ustawowych, która złożyła deklaracje pisemna i uzyskała poparcie Zarządu w głosowaniu jawnym większością głosów.
3-Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba prawna lub fizyczna, posiadająca jedynie głos doradczy.
4-Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają członkowie założyciele i członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
§7
Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
1-Brać czynny udział w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia.
2-Przestrzegać postanowienia Statutu, Regulaminu, uchwał Walnego Zebrania i decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
3-Podnosic swój poziom etyczny i sportowy.
4-Dbać o stan sprzętu i innych składników majątkowych Stowarzyszenia.
5-Godnie reprezentować Stowarzyszenie w zawodach i spotkaniach.
6-Dbać o kondycje finansową Stowarzyszenia przez terminowe opłacanie składek i pozyskiwanie sponsorów.
§8
Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1-Uczestniczyć w tworzeniu planów działania Stowarzyszenia.
2-Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, jeżeli posiada czynne i bierne prawo wyborcze.
3-Korzystać z urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia na zasadach określonych odrębnym regulaminem wewnątrz stowarzyszenia.
4-Poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia, zgłaszać wnioski i postulaty do Zarządu na Walnym Zebraniu.
5.Reprezentować barwy Stowarzyszenia w zawodach i innych imprezach.
§9
Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w skutek:
1-Pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia.
2-Decyzji Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu w przypadku:
- nieprzestrzegania Statutu Stowarzyszenia
- udowodnienia działalności na szkodę Stowarzyszenia
3-Niepłacenia składki członkowskiej przez jeden rok.
Wnioski i wykluczenie ze Stowarzyszenia przedstawia do Zarządu Sąd koleżeński
§10
Władzami Stowarzyszenia są:
1-Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2-Zarząd Stowarzyszenia.
3-Komisja Rewizyjna.
Uchwały i postanowienia władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków stowarzyszenia, chyba że statut stanowi inaczej.
§11
Najwyższa władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków.
1-Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
- wybór Prezesa i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej
- zatwierdzenie planu działania Stowarzyszenia
- rozpatrywanie i zatwierdzanie planu Stowarzyszenia
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, udzielanie absolutorium.
- ustalenie wysokości składki członkowskiej
- podejmowanie uchwał w sprawach nabycia, zbycia lub zagospodarowania nieruchomości Stowarzyszenia.
- zatwierdzenie regulaminu wewnętrznego Stowarzyszenia
- dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia
- decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia
2-Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków/ w pierwszym terminie/ lub niezależnie od obecnej na zebraniu liczny członków, w drugim terminie ogłoszonym po 30 min.
3-Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku.
4-Władze Stowarzyszenia oraz Prezes wybierane są na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania.
5- Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwoływane jest na pisemny wniosek 30% ogółu członków Stowarzyszenia.
§12
Zarząd Stowarzyszenia:
1-Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym.
2-Kadencja Zarządu trwa 4 lata
3-Zarząd składa się z Prezesa i od pięciu do jedenastu członków zarządu .Zarząd wybiera ze swojego składu
- prezesa
- wiceprezesa
- skarbnika
- sekretarza
- członków zarządu
4-Do kompetencji i zakresu działania zarządu należy:
- kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
- reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
- przygotowanie planu pracy i realizacja innych postanowień Walnego zgromadzenia
- zarządzanie funduszem stowarzyszenia i jego majątkiem
- podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich
- podejmowanie innych zadań związanych z działalnością Stowarzyszenia
5- Na zewnątrz Stowarzyszenie reprezentowane jest przez dwóch Członków Zarządu w tym Prezesa lub jego Zastępcę.
6-Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
7-Pomiedzy posiedzeniami zarządu, decyzje podejmuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu. Muszą być jednak one zatwierdzone przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu.
8-W przypadku rezygnacji z działalności jednego z członków Zarządu następca wybierany jest przez Zarząd a zatwierdza najbliższe Walne Zebranie.
§13
Organy kontroli wewnętrznej:
1-Dla kontroli działalności Zarządu, analizy jego sprawozdań rocznych, oraz wnioskowania o udzielenie Zarządowi absolutorium, powołuje się Komisję Rewizyjną.
- Komisja Rewizyjna jest trzy-osobowa, wybierana zgodnie z §11
- Kadencja Komisji rewizyjnej trwa 4 lata
3-W przypadku rezygnacji z działalności jednego z członków Komisji Rewizyjnej, następca wybierany jest podczas Walnego Zebrania członków w głosowaniu, zwykłą większością głosów.
4-Wnioski i sprawozdania Komisji Rewizyjnej muszą być zatwierdzone przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów.
§14
Środki finansowe na swoja działalność Stowarzyszenie pozyskuje z:
- składek członkowskich
- darowizny, zapisy, spadki,
- dobrowolnych wpłat na działalność Stowarzyszenia
- dotacji
- innych niezakazanych prawem źródeł finansowania
§15
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu: Prezes lub wiceprezes i jeden z członków Zarządu.
§16
1-Zmiany w niniejszym Statucie oraz rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia członków.
2-O proponowanych zmianach w Statucie i rozwiązaniu Stowarzyszenia jego członkowie winni być powiadomieni co najmniej siedem dni przed terminem Walnego Zebrania.
3-Przed rozwiązaniem Stowarzyszenia o jego podziale majątkowym decyduje uchwała Walnego Zebrania.
§17
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawna i może rozpocząć działalność z chwilą uprawomocnienia się postanowień w rejestrze.
§18
Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem wpisania Stowarzyszenia Turystyczno-Wędkarskiego „Biała Przemsza” do rejestru stowarzyszeń.