Regulamin

Regulamin ogólny Stowarzyszenia Turystyczno-Wędkarskiego „Biała Przemsza” w Kluczach.

 1. ** Każdy wędkarz będący członkiem STW zobowiązany jest do posiadania legitymacji członkowskiej. Zezwoleniem na połów ryb na łowiskach STW jest aktualny wpis do legitymacji członkowskiej STW i wydany aktualny rejestr połowu ryb, co stanowi opłacenie składki za bieżący rok.
 2. Dokumenty wymienione w punkcie 1 oraz sprzęt służący do połowu i przetrzymywania ryby winny być okazane na żądanie organom kontrolnym.
 3. Do kontroli na całym terenie STW upoważniony jest: wewnętrzna Straż Rybacka, członkowie zarządu(nie mniej niż 2 osoby), Policja i Straż Leśna, ponadto w szczególnych okolicznościach do kontroli upoważnionych jest dwóch członków Stowarzyszenia. Każdy członek STW podczas kontroli ma obowiązek okazać legitymację członkowską oraz rejestr połowu.
 4. Podczas połowów na naszych łowiskach wolno wędkować używając dwóch wędek (połów ryb spokojnego żeru) lub 1 wędka (tzw. żywcówka) + 1 wędka (ryby spokojnego żeru), w/w ograniczenie dotyczy wędkowania w dzień i nocy.  
 5. Wykaz ryb złowionych na danym łowisku podlegających wpisowi do rejestru, limity dzienne oraz ich wymiary i okresy ochronne ryb zamieszczone są w rejestrze połowu.
 6. Wędkowanie odbywa się w porze dziennej i nocnej zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.
 7. Wędkowanie nocne w 2022 roku odbywa się przez 7 dni w tygodniu / cały rok.
 8. Podczas połowów od zmierzchu do świtu (nocne), wędkujący zobowiązany jest oświetlić zajmowane stanowisko światłem rozproszonym, niekierowanym w stronę tafli wody. Ułatwi to pracę strażnikom SSR, oraz podniesie poziom bezpieczeństwa na łowisku.
 9. Obowiązuje całkowity zakaz zabierania karasia złotego, karpia „czerwonego”, zakaz dotyczy wszystkich łowisk.
 10. Obowiązuje całkowity zakaz używania kotwic przy połowie metodą na żywą lub martwą rybkę ( dozwolone jest tylko i wyłącznie stosowanie pojedynczego haka). Zakaz nie obowiązuje w metodzie spinningowej.
 11. Obowiązuje zakaz wymiany złowionych ryb – ryba znajdująca się w siatce nie może być puszczona do wody.
 12. Zabrania się wędkowania na obydwu stawach jednocześnie.
 13. W czasie wędkowania, wędki muszą być pod stałym nadzorem wędkującego, wyjątkiem jest posiadanie zestawu sygnalizatorów z tzw. centralką bezprzewodową, informującą elektronicznie o braniu.
 14. Wędkarz zobowiązany jest podczas połowu do posiadania podbieraka własnej siatki oraz narzędzi do bezpiecznego wyhaczenia złowionych ryb. Niedopuszczalne jest przechowywanie ryb w jednej siatce przez kilku wędkarzy.
 15. Każdy wędkarz zobowiązany jest  pozostawić swoje miejsce wędkowania w czystości, niezależnie od stanu, w jakim go zastał.
 16. Zabrania się patroszenia ryb na terenie łowiska.
 17. Na łowiskach wchodzących w skład obiektów STW należy bezwzględnie przestrzegać przepisów porządkowych i pożarowych.
 18. Obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk na groblach i terenie ośrodka poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 19. Na terenie akwenów zarządzanych przez STW zabrania się nadużywania napojów alkoholowych pod rygorem zastosowania kar nałożonych przez Sąd Koleżeński włącznie z pozbawieniem członkostwa w STW.
 20. Dojazd i parkowanie samochodów tylko w miejscach wyznaczonych.
 21. Zabrania się kategorycznie wprowadzania psów bez smyczy.
 22.  Zezwala się na połów ryb z pomostu chyba, że wędkuje tam osoba niepełnosprawna.
 23. Wędkarz może udostępnić jedną ze swoich dwóch wędek (wyłącznie metoda spławikowa) dziecku do lat14 lub małżonkowi w ramach swojego dziennego limitu i w obrębie swojego stanowiska.
 24. ** Członek zwyczajny stowarzyszenia zobowiązany jest do odpracowania łącznie 12 godzin wolontariatu na rzecz stowarzyszenia, w tym 6 godzin, które należy odpracować lub wnieść ekwiwalent pieniężny do dnia 15 czerwca, pozostałe 6 godzin należy odpracować lub wnieść ekwiwalent pieniężny do 10 października. Nie wywiązanie się z tego obowiązku w terminie skutkuje brakiem możliwości połowu.
 25. ** Członek uczestnik stowarzyszenia zobowiązany jest do odpracowania łącznie 6 godzin wolontariatu na rzecz stowarzyszenia, , w tym 3 godzin, które należy odpracować lub wnieść ekwiwalent pieniężny do dnia 15 czerwca, pozostałe 3 godzin należy odpracować lub wnieść ekwiwalent pieniężny do 10 października. Nie wywiązanie się z tego obowiązku w terminie skutkuje brakiem możliwości połowu.
 26. ** Członek honorowy oraz Członek wspierający nie mają obowiązku odpracowania wolontariatu na rzecz stowarzyszenia.
 27. Każdy wędkarz, który wykorzystał limit połowu, ma prawo za dodatkową opłatą i zgodą Zarządu uzyskać możliwość wykupu dodatkowego rejestru połowów.
 28. ** Wykupienie kolejnego rejestru połowu jest możliwe po odpracowaniu czynu na rzecz stowarzyszenia lub po uiszczeniu ekwiwalentu pieniężnego za niedopracowane godziny.
 29. Wędkując metodą spinningową wolno używać tylko jednej wędki ( połów metodą spinningową lub żywcową dozwolony od 1 czerwca do 31grudnia).
 30. Niepełnoletnim członkom STW wolno poławiać ryby metodą spinningową po ukończeniu 14 lat.
 31. W czasie szkolenia dzieci ze szkółki wędkarskiej oraz zawodów dla dzieci zamyka się sektor stawu „Jeziorko” od cypla do kładki na rzece „Przemsza”.
 32. Zezwala się na pozyskiwanie tzw. żywca za pomocą podrywki.
 33. Dozwolone jest korzystanie z łódek zdalnie starowanych do wywozu zanęt i zestawów wędkarskich (w obrębie swojego łowiska).
 34. Nieprzestrzeganie regulaminu traktowane jest, jako wykroczenie z automatycznym skierowaniem sprawy do Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.
 35. Jeżeli podczas kontroli, zostanie stwierdzony brak wpisu do rejestru ryb, objętych obowiązkiem rejestracji lub przetrzymywanie ryb niewymiarowych, ponad limit, będących pod ochroną, zostanie odebrana licencja na połów, a sprawa będzie skierowana do Sądu Koleżeńskiego.
 36. W razie zauważonych nieprawidłowości lub jakichkolwiek uchybień niezgodnych z regulaminem obowiązującym na łowiskach STW „Biała Przemsza” należy niezwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie osobiście lub telefonicznie niżej wymienione osoby:
 37. Komendant SSR – Hagno Piotr tel. 501 591 634
 38. Prezes STW –  Dariusz Świerczyński tel. 516 066 611
 39. Skarbnik – Wójcik Dariusz tel. 513 802 295
 40. Gospodarz – Edward Czapla tel.781 412 647

Regulamin został zatwierdzony przez zarząd 20.02.2022r. i wchodzi w życie  z dniem ogłoszenia i  obowiązuje do  odwołania.

         **  – dotyczy wyłącznie członków stowarzyszenia.