Statut

STATUT STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNO-WĘDAKARSKIEGO

„Biała Przemsza” Z DNIA 20 .02.2022 R.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Stowarzyszenie działa pod nazwą: „Stowarzyszenie Turystyczno- Wędkarskie „Biała Przemsza” , zwane dalej Stowarzyszeniem.

§2.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Klucze.  

§ 4.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zgodnie ze statutem i posiada osobowość prawną.

§ 5.

Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 6.

Pismem Stowarzyszenia dla uskutecznienia prawem wymaganych ogłoszeń jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

§ 7.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. propagowanie wędkarstwa i etyki wędkarskiej,
 2. kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne,
 3. rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym, turystyką i sportem wśród dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie szkółek,
 4. ochrona łowisk oraz pozyskiwanie nowych terenów wędkarskich,
 5. współpraca z Samorządami, zakładami pracy oraz osobami prywatnymi w zakresie pozyskiwania środków, popularyzacji sportu, rekreacji, kultury oraz edukacji ekologicznej,
 6. promocja wyjątkowych walorów turystycznych Gminy Klucze, oraz organizacja aktywnego wypoczynku mieszkańców i osób odwiedzających Gminę Klucze,
 7. rozwój turystyki Gminy Klucze w oparciu o naturalne zasoby tj. Pustynie Błędowską, zbiorniki wodne lasy i zabytki,
 8. pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobą w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin o osób,
 9. krzewienie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 10. zwalczanie kłusownictwa,
 11. pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez likwidowanie barier architektonicznych,
 12. nawiązywanie współpracy z innymi towarzystwami i organizacjami wędkarskimi na terenie kraju i za granicą,
 13. zapewnianie należytych warunkówdo szkoleń, 
 14. dbanie o powierzone nieruchomości wraz z zabudową i infrastrukturą,
 15. hodowla ryb rodzimych gatunków, oraz propagowanie zdrowego odżywiania,
 16. promocja sportu wędkarskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

§ 9.

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:

 1. organizowanie imprez integracyjnych, szkoleń spotkań  i zawodów wędkarskich,
 2. organizowanie dyskusji problemowych z udziałem specjalistów,
 3. ochrona rzadkich gatunków ryb, ptaków, roślin i zwierząt,
 4. zarybianie i zagospodarowywanie łowisk własnych,
 5. pozyskiwanie nowych członków, również spośród młodzieży, dzieci i osób niepełnosprawnych,
 6. organizowanie z  innymi towarzystwami i organizacjami wędkarskimi wspólnych spotkań i zawodów wędkarskich,
 7. przeprowadzanie inwestycji, remontów i utrzymanie w należytym stanie posiadanych nieruchomości,
 8. rozwój bazy turystycznej oraz zaplecza edukacyjnego na terenie działania Stowarzyszenia,
 9. Stowarzyszenie będzie pozyskiwać środki finansowe poprzez zbiórkę składek członkowskich, darowizn, zapisów, i spadków, oraz pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji, subwencji, oraz innych niezakazanych prawem źródeł finansowania,
 10. Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Rozdział III

CZŁONKOWIE I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:

 1. osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,
 2. osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo inne niż polskie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak również mający miejsce zamieszkania poza jego terytorium,
 3. Osoby małoletnie powyżej 14 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) Członków Zwyczajnych,

b) Członków Uczestników,

c) Członków Wspierających,

d) Członków Honorowych.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która :

 1. złoży deklarację członkowską na piśmie, która zostanie zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia,
 2. przedstawi pozytywną opinię jednego z  członków Stowarzyszenia.

4. Przyjęcie Członka zwyczajnego do Stowarzyszenia zatwierdza swoimi podpisami dwóch członków Zarządu, ponadto ustanawia się obowiązek posiadania na deklaracji kandydata na członka podpisu jednego członka Stowarzyszenia, który poręcza za rzetelność kandydata .

5. Członkiem Uczestnikiem  Stowarzyszeniamoże zostać osoba niepełnoletnia, powyżej 14 roku życia, posiadająca zgodę przedstawicieli ustawowych, która złożyła deklarację pisemną i uzyskała poparcie Zarządu w głosowaniu jawnym większością głosów.

6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

7. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

9. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek  Zarządu Stowarzyszenia.

9. Członkowie zwyczajni mają prawo :

a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek :

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania ustalonych składek,

d) kierowania się zasadą koleżeństwa i wzajemnego poszanowania,

e) dbania o mienie Stowarzyszenia,

f) przepracowania określonej liczby godzin ustalonych przez Walne Zebranie na rzecz Stowarzyszenia,

g) uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia, 

h) glosowanie podczas obrad Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,

i) wnoszenie składek członkowskich Stowarzyszenia,

j) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

11. Członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

12. Członkowie Uczestnicy nie posiadają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

13. Członkowi honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§11

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w skutek uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu lub wykluczeniu Członka Stowarzyszenia ze Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o skreśleniu Członka Stowarzyszenia z listy członków Stowarzyszenia w przypadku:

a) śmierci Członka Stowarzyszenia,

b) utraty praw publicznych, orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu,

c) dobrowolnej rezygnacji Członka Stowarzyszenia, złożonej w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia.

3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o wykluczeniu Członka Stowarzyszenia ze Stowarzyszenia w przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwały zobowiązującej Zarząd Stowarzyszenia do wykluczenia Członka Stowarzyszenia wskazanego w jej treści. Uchwała musi zawierać uzasadnienie.

4. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o wykluczeniu Członka Stowarzyszenia ze Stowarzyszenia bez konieczności podejmowania w tym zakresie odrębnej uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przypadku:

a) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku,

b) sprzeniewierzenia się celom statutowym Stowarzyszenia,

c) działania na szkodę Stowarzyszenia,

d) orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia o wykluczeniu Członka Stowarzyszenia ze Stowarzyszenia.

Uchwała Zarządu w powyższym zakresie wymaga uzasadnienia.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA I SPOSÓB REPREZENTACJI

§12

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,

d) Sąd Koleżeński.

 • Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków organu uprawnionego do powoływania odpowiednich władz Stowarzyszenia, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 • Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
 • Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie zarządu: Prezes łącznie z Wiceprezesem lub z członkiem Zarządu lub Wiceprezes łącznie z członkiem Zarządu. Przez członka Zarządu rozumie się wszystkich członków Zarządu, także funkcyjnych.
 • W umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.
 • Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

Rozdział V

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 13

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w szczególności należy:

a) przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia z działalności prowadzonej w danych okresach rozliczeniowych,

b) uchwalanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia,

c) rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia,

d) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia oraz jego zmian,

e) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia,

f) uchwalanie Statutu.

§ 14.

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest co najmniej raz na rok.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub na pisemny wniosek co najmniej 30 % ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku w tej sprawie.
 3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje się za pomocą ogłoszeń, informacji na stronie internetowej i w mediach społecznościowych co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. W odpowiednim zaproszeniu winny znaleźć się dzień, godzina, miejsce.

§ 15.

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50%  ilości członków uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otwiera Prezes Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia rozpoczyna się wyborem Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Każdy Członek Stowarzyszenia ma jeden głos.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym. W walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mogą brać udział – z głosem doradczym –Członkowie Honorowi.
 5. Szczególne zasady funkcjonowania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział VI

ZARZĄD

§ 16.

 1. Zarząd kieruje Stowarzyszeniem spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w odpowiednich przepisach prawa, przy ścisłym przestrzeganiu postanowień Statutu Stowarzyszenia, obowiązujących regulaminów wewnętrznych oraz uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia..
 2. Zarząd składa się z od 7 do 11 osób. Członków Zarządu Stowarzyszenia powołuje uchwałą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które wybiera Prezesa Zarządu, oraz pozostałych członków Zarządu. Powołani Członkowie Zarządu ze swego grona, na najbliższym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia wyłaniają, co najmniej: Wiceprezesa Zarządu, Skarbnika, Sekretarza.
 3. Kadencja każdego Członka Zarządu trwa 4 lata. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.
 4. Każdy z Członków Zarządu Stowarzyszenia jest zobowiązany do prowadzenia spraw Stowarzyszenia
 5. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby Członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, jeśli jest obecny, a jeśli nie jest obecny Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia Członka Stowarzyszenia zapadają większością 3/4 głosów obecnych przy obecności co najmniej 1/2 liczby Członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, jeśli jest obecny, a jeśli nie jest obecny Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Zarząd Stowarzyszenia może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 8. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia, w formie pisemnej, sms, telefonicznej   lub w formie korespondencji elektronicznej wysłanych najpóźniej 2 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.

§17.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 3. przygotowywanie i realizacja rocznych i wieloletnich programów działania i finansowania Stowarzyszenia,
 4. przyjmowanie darowizn, dotacji, subwencji, spadków zapisów oraz innych form finansowania, z niezakazanych prawem źródeł finansowania,
 5. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia,
 6. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie dokonania zmian w Statucie,
 7. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia,
 8. ocena kandydatów na Członków Stowarzyszenia,
 9. skreślanie lub wykluczanie Członków Stowarzyszenia ze Stowarzyszenia,
 10. propozycja wysokości składek członkowskich,
 11. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 12. inne sprawy przekazane Zarządowi Stowarzyszenia uchwałą organów Stowarzyszenia,
 13. prowadzenie inwestycji i remontów w posiadanych nieruchomościach wraz z całą zabudową,
 14. uchwalanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego,
 15. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.

§18.

1. Członek Zarządu Stowarzyszenia zaprzestaje sprawowania swych funkcji z chwilą odwołania go przez Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia lub w chwili śmierci. Ponadto, mandat Członka Zarządu Stowarzyszenia wygasa w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,

c) upływu kadencji, na którą został powołany.

Rozdział VII

KOMISJA REWIZYJNA

§19.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia powołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy pełnym quorum wszystkich Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

4. Na podstawie uchwały Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu jawnym.

5. W przypadku jednakowej ilości głosów za przyjęciem uchwały jak i za jej odrzuceniem, głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest decydujący.

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

a) kontrola nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia poprzez kontrolę wszelkiej dokumentacji rachunkowej Stowarzyszenia,

b) kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia pod kątem zgodności z prawem, Statutem i regulacjami wewnętrznymi Stowarzyszenia,

c) ocena rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i przedstawienie je na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wraz z wnioskiem o zatwierdzenie lub odmowę zatwierdzenia obydwu sprawozdań, a także wnioskiem o udzielenie absolutorium,

d) ) opiniowanie projektów uchwał w przedmiocie zmian statutu Stowarzyszenia, rozwiązania Stowarzyszenia i jego likwidacji,

7. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ma prawo żądać od Członków Stowarzyszenia i Członków władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących spraw objętych przedmiotem kontroli.

§20

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z co najmniej trzech członków. Kadencja każdego Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4lata. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia może być powołany na kolejne kadencje.

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, po uprzednim wyborze Komisji Rewizyjnej, dokonuje wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Pozostali Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia dokonują ze swego grona wyboru co najmniej Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

4. Członek Komisji Rewizyjnej zaprzestaje sprawowania swej funkcji z chwilą odwołania go przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, z chwilą śmierci, utraty członkostwa lub upływu kadencji Członka Komisji Rewizyjnej.

5. Ponadto, odwołanie Członka Komisji Rewizyjnej, następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) choroby powodującej niezdolność do sprawowania funkcji,

c) istotnego naruszenia postanowień statutu.

Rozdział VIII

SĄD KOLEŻEŃSKI

§21

 1. Sąd Koleżeński zajmuje się naruszeniami Statutu, oraz naruszeniami wszystkich obowiązujących regulaminów.
 2. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych na 4 letnią kadencje przez Walne Zebranie. Członkiem Sądu Koleżeńskiego nie może być członek Zarządu Stowarzyszenie lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 3. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Zastępcę.
 4. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie z całokształtu działalności przed Walnym Zebraniem.
 5. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie.
 6. Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin uchwalony na wniosek Prezesa Sądu Koleżeńskiego przez Zarząd Stowarzyszenia.
 7. Sąd Koleżeński orzeka o naruszeniu przez Członków zarządu obowiązków wynikających Regulaminów wewnętrznych i Statutu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.
 8. Karami wymierzanymi przez sąd koleżeński są:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) zawieszenie w prawach członka na okres od miesiąca do dwóch lat,

4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

 • Postępowanie dyscyplinarne może zakończyć się uznaniem winy bez orzekania kary, jeśli sąd uzna, że samo postępowanie dyscyplinarne odniosło spodziewany efekt, a straty spowodowane przewinieniem są niewielkiej wagi lub zostały naprawione.
 • Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego członek Stowarzyszenia ma prawo odwołać się do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia.
 • Zatarcie kar, o których mowa w ust. 8 następuje po upływie roku od uprawomocnienia się orzeczenia.
 • Członek Związku, ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego karą określoną w ust. 8 pkt 2-3 traci prawo do pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia i nie może być wybierany do władz Stowarzyszenia do czasu zatarcia kary

Rozdział IX

         FINANSOWANIE STOWARZYSZENIA

§ 22.

Środki finansowe na działalność Stowarzyszenia uzyskiwane są z następujących źródeł:

a) składek członkowskich,

b) z otrzymanych darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów, zarówno krajowych jak i zagranicznych,

c) dobrowolnych wpłat na działalność Stowarzyszenia,

d) przychody z ofiarności publicznej,

e) innych niezakazanych prawem źródeł finansowania.

§ 23.

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej,

2. Rachunkowość Stowarzyszenia będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 24.

1. Za swoje zobowiązania, powstałe w trakcie i związane z działalnością Stowarzyszenia odpowiada ono całym swoim majątkiem.

2. W ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego Zarząd Stowarzyszenia sporządzi i udostępni Członkom Stowarzyszenia bilans, rachunek strat i zysków oraz pisemne sprawozdanie za ostatni rok obrachunkowy. Powyższe winny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia. Odmowa podpisu winna być pisemnie uzasadniona.

3. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

Rozdział X

ZMIANA STATUTU

§25

1. Zmiany Statutu dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu zatwierdza Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 • W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Rozdział XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie:

a) uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu. Decyzje w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia, podejmowane jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia,

b) orzeczenia Sądu.

2. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele dobroczynne, zgodnie z celami Stowarzyszenia na podstawie uchwały likwidatorów Stowarzyszenia.

§27

1. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza likwidator powołany na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, jeżeli rozwiązanie nastąpiło na podstawie uchwały własnej Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. O otwarciu likwidacji, likwidatorzy zawiadamiają Sąd i przeprowadzą likwidację zgodnie z przepisami prawa w sposób zabezpieczający majątek Stowarzyszenia.

§28

1. W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz innych ustaw odnoszących się do działalności Stowarzyszenia, oraz przepisy Prawa Kodeksu Cywilnego.